注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

zheng101052c子孙满堂的博客

是专业谈健康、美食、保健的,金钱是买不来健康的,希望你能喜欢。

 
 
 

日志

 
 
关于我

‘子孙满堂’在哈尔滨市南岗区保健路社区医院为偏瘫病人做康复,在这里做康复没有自费项目,所以花钱最少,康复效果要比别的医院快一倍,您的身边要是有这样的病人?请您把他们引荐到这里做康复也可上门服务,困难家庭适当减免。

网易考拉推荐

地藏经全文(注音版)中  

2016-03-01 18:45:23|  分类: 爱善 孝德 宗教 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
地藏经全文(注音版) - 子孙满堂 - zheng101052c子孙满堂的博客
 

   关于诵经立香案:家中若有佛堂者,需奉三柱香,口念:恭请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲护持(三称)。持诵经文之中,若间隔一小时以上需要重新恭请。(注三:如果家里没有佛堂或其它原因,不燃香亦可。恭请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲护持(三称)仍然要念。)

地藏经全文(注音版)

 

恭请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲护持

                 

                       

 

yán fú zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn pǐn dì sì

阎浮众生业感品第四


ěr shí dì zàn
ɡ pú sà mó hē sà bái fó yán 
 时 地 藏 菩     白 佛 言 :
shì zūn 
 wǒ chénɡ fó rú lái wēi shén lì ɡù 
世 尊, 我 承 佛  来 威 神 力  
biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè 
 fēn shì shēn xínɡ 
遍 百 千 万 亿 世 界, 分 是 身 形 ,
jiù bá yī qiè yè bào zhòn
ɡ shēnɡ  ruò fēi rú lái
救 拔  切 业 报 众 生。 若 非 如 来 
dà cí lì 
ɡù  jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà
       能 作 如 是 变 化 
 wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ  zhì ā yì duō
  今 又 蒙 佛  嘱, 至 阿  多 
chén
ɡ fó yǐ lái  liù dào zhònɡ shēnɡ  qiǎn lìnɡ dù
成 佛  来, 六 道 众 生, 遣 令 度
tuō 
 wéi rán shì zūn  yuàn bù yǒu lǜ 。 
脱 。唯 然 世 尊, 愿 不 有 虑 。 
ěr shí fó 
ɡào dì zànɡ pú sà  yī qiè zhònɡ shēnɡ
 时 佛 告 地 藏 菩    切 众 生 
wèi jiě tuō zhě
 xìnɡ shí wú dìnɡ  è xí jié
未 解 脱 者, 性 识 无 定, 恶  结 
yè 
 shàn xí jié ɡuǒ  wéi shàn wéi è, zhú
  善 习 结 果。 为 善 为 恶  逐 
jìn
ɡ ér shēnɡ  lún zhuǎn wǔ dào  zàn wú xiū xi
境 而 生。 轮 转 五 道, 暂 无 休 息
 dònɡ jīnɡ chén jié  mí huò zhànɡ nàn  rú yú
 动 经 尘 劫, 迷 惑 障 难。 如 鱼
yóu wǎn
ɡ  jiānɡ shì chánɡ liú  tuō rù zàn chū 
游 网。 将 是 长 流, 脱 入 暂 出,
yòu fù zāo wǎn
ɡ  yǐ shì děnɡ bèi  wú dānɡ yōu
又 复 遭 网。 以 是 等 辈, 吾 当 忧 
niàn 
 rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn  lèi jié zhònɡ shì
念。 汝   是 往 愿, 累 劫 重 誓 
 ɡuǎnɡ dù zuì bèi  wú fù hé lǜ 。 
 广 度 罪 辈, 吾    。 
shuō shì yǔ shí 
 huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē
说 是 语 时, 会 中 有 一    
sà 
 mínɡ dìnɡ zì zài wánɡ  bái fó yán  shì
  名 定 自 在 王, 白 佛 言 : 世 
zūn 
 dì zànɡ pú sà lèi jié yǐ lái  ɡè fā
尊 ,地 藏 菩  累 劫 以 来, 各 
hé yuàn 
 jīn ménɡ shì zūn yīn qín zàn tàn  wéi
 愿, 今 蒙 世 尊 殷 勤 赞 叹。 唯 
yuàn shì zūn 
 luè ér shuō zhī 。 
愿 世 尊, 略 而 说 之 。 
ěr shí shì zūn 
ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà  dì
 时 世 尊 告 定 自 在 王 菩   
tīn
ɡ dì tīnɡ  shàn sī niàn zhī  wú dānɡ wèi rǔ
听 谛 听 ! 善 思 念 之 !  当 为 汝
fēn bié jiě shuō 
 nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ
分 别 解 说。 乃 往 过 去  量 阿僧 
 nuó yóu tā bù kě shuō jié  ěr shí yǒu fó
祗 那 由 他   说 劫, 尔 时 有 佛
 hào yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái  yìnɡ ɡònɡ 
 号 一 切 智 成 就 如 来, 应 供 、
zhèn
ɡ biàn zhī  mínɡ xínɡ zú  shàn shì  shì jiān
正 遍 知 、 明 行 足  善 逝 、世 间 
jiě 
 wú shànɡ shì  tiáo yù zhànɡ fu  tiān rén
解 、 无 上 士 、 调 御 丈 夫  天 人 
shī 
 fó  shì zūn  qí fó shòu mìnɡ liù wàn
师 、佛  世 尊, 其  寿 命 六 万 
jié 
 wèi chū jiā shí wéi xiǎo ɡuó wánɡ  yǔ yī
劫 。 未 出 家 时 为 小 国 王, 与一
lín 
ɡuó wánɡ wéi yǒu  tónɡ hánɡ shí shàn  ráo yì
邻 国 王 为 友, 同 行 十 善, 饶 益
zhòn
ɡ shēnɡ  qí lín ɡuó nèi suǒ yǒu rén mín  duō
众 生。 其 邻 国 内 所 有 人 民, 多 
zào zhòn
ɡ è。 èr wánɡ yì jì  ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn
造 众 恶   王 议   广 设 方 便 
 yī wánɡ fā yuàn  zǎo chénɡ fó dào  dānɡ dù
  王 发 愿, 早 成 佛 道, 当 度
shì bèi 
 lìnɡ shǐ wú yú  yī wánɡ fā yuàn 
是 辈, 令 使 无    王 发 愿 ,
ruò bù xiān dù zuì kǔ 
 lìnɡ shì ān lè , 
若 不 先 度 罪 苦  令 是 安 乐, 得
zhì pú tí 
 wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ fó  fó ɡào
至 菩 提   终 未 愿 成 佛   告 
dìn
ɡ zì zài wánɡ pú sà  yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ
定 自 在 王 菩    王 发 愿 早 成 
fó zhě 
 jí yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái shì 
 者, 即  切 智 成 就 如 来 是 。
yī wán
ɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ  wèi yuàn
 王 发 愿 永 度 罪 苦 众 生, 未 愿 
chén
ɡ fó zhě  jí dì zànɡ pú sà shì 。 
成 佛 者, 即  藏 菩  是 。 
fù yú 
ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié  yǒu fó
  过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛
chū shì 
 mínɡ qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái  qí
出 世, 名 清 净 莲 华 目  来 ,其
fó shòu mìn
ɡ sì shí jié  xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ  yǒu
佛 寿 命 四 十 劫。 像 法 之 中, 有 
yī luó hàn 
 fú dù zhònɡ shēnɡ  yīn cì jiào huà
 罗 汉, 福 度 众 生。 因 次 教 化 
 yù yī nǚ rén  zì yuē ɡuānɡ mù  shè shí
    人, 字 曰 光 目  设 食 
ɡònɡ yǎnɡ  luó hàn wèn zhī  yù yuàn hé děnɡ 
供 养。 罗 汉 问 之 : 欲 愿 何 等 ?
ɡuānɡ mù dá yuē  wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì  zī
光 目 答 曰 : 我 以 母 亡 之 日  
fú jiù bá 
 wèi zhī wǒ mǔ shēnɡ chù hé qù 
福 救 拔  未 知 我  生 处 何  
luó hàn mǐn zhī 
 wèi rù dìnɡ ɡuān  jiàn ɡuānɡ mù
罗 汉 愍 之, 为 入 定 观, 见 光 目
nǚ mǔ duò zài è
 qù  shòu jí dà kǔ  luó
  堕 在 恶 趣  受 极    罗 
hàn wèn 
ɡuānɡ mù yán  rǔ mǔ zài shēnɡ  zuò hé
汉 问 光 目 言 :   在 生, 作 何
xíng yè 
 jīn zài è qù  shòu jí dà kǔ 
行 业  今 在 恶 趣  受 极   
ɡuānɡ mù dā yán  wǒ mǔ suǒ xí  wéi hào shí
光 目 答 言 :   所 习  唯 好 食 
dàn yú biē zhī shǔ 
 suǒ shí yú biē  duō shí
啖 鱼 鳖 之 属。 所 食 鱼 鳖, 多 食 
qí zǐ 
 huò chǎo huò zhǔ  zì qínɡ shí dàn 
   或 炒 或 煮, 恣 情 食 啖,
jì qí mìn
ɡ shù  qiān wàn fù bèi  zūn zhě cí
  命 数, 千 万 复 倍。 尊 者 慈
mǐn 
 rú hé āi jiù  luó hàn mǐn zhī  wèi
愍 ,如   救 ? 罗 汉 愍 之, 为 
zuò fān
ɡ biàn  quàn ɡuānɡ mù yán  rǔ kě zhì chénɡ
作 方 便, 劝 光 目 言 :   志 诚 
niàn qīn
ɡ jìnɡ lián huā mù rú lái  jiān sù huà xínɡ
念 清 净 莲 华 目  来, 兼 塑 画 形 
xiàn
ɡ  cún wánɡ huò bào  
像, 存 亡 获 报。

ɡuānɡ mù wén yǐ  jí
光 目 闻 已  
shě suǒ ài 
 xún huà fó xiànɡ ér ɡònɡ yǎnɡ zhī 
舍 所 爱  寻 画 佛 像 而 供 养 之,
fù 
ɡōnɡ jìnɡ xīn  bēi qì zhān lǐ  hū yú yè
 恭 敬 心, 悲 泣 瞻 礼    
hòu 
 mènɡ jiàn fó shēn jīn sè huǎnɡ yào  rú xū
后 ,梦 见 佛 身 金 色 晃 耀, 如 
mí shān 
 fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ  ér ɡào ɡuānɡ mù 
 山, 放 大 光 明。 而 告 光 目 
rǔ mǔ bù jiǔ dān
ɡ shēnɡ rǔ jiā  cái júe jī hán
   久 当 生 汝 家, 才 觉 饥 寒 
 jí dānɡ yán shuō  qí hòu jiā nèi bì shēnɡ yī
  当 言 说。 其 后 家 内 婢 生 一
zǐ 
 wèi mǎn sān rì  ér nǎi yán shuō  qǐ
  未 满 三 日   乃 言 说。 稽
shǒu bēi qì 
 ɡào yú ɡuānɡ mù  shēnɡ sǐ yè yuán
首 悲 泣  告 于 光 目  生 死  缘 
 ɡuǒ bào zì shòu  wú shì rǔ mǔ  jiǔ chù
 果 报 自 受, 吾 是 汝   久 处 
àn mín
ɡ  zì bié rǔ lái  lèi duò dà dì yù
 冥。 自 别 汝 来, 累 堕 大  
 ménɡ rǔ fú lì  fānɡ dé shòu shēnɡ  wéi xià
 蒙 汝    方 得 受 生。 为 下 
jiàn rén 
 yòu fù duǎn mìnɡ  shòu nián shí sān 
贱 人, 又 复 短 命。 寿 年 十 三,
ɡènɡ luò è dào  rǔ yǒu hé jì  lìnɡ wú tuō
更 落 恶 道。 汝 有 何   令 吾 脱 
miǎn 
 ɡuānɡ mù wén shuō  zhī mǔ wú yí  ɡěnɡ
免 ? 光 目 闻 说, 知 母    哽 
yè bēi tí ér bái bì zǐ 
 jì shì wǒ mǔ 
咽 悲 啼  白 婢    是 我  
hé zhī běn zuì 
 zuò hé xíng yè  duò yú è 
 知 本 罪, 作 何 行 业  堕 于 
dào 
 bì zǐ dā yán  yǐ shā hài huǐ mà èr
道 。婢   言 :  杀 害 毁 骂 
yè shòu bào 
 ruò fēi ménɡ fú  jiù bá wú nàn
 受 报。 若 非 蒙 福  救 拔  难 
 yǐ shì yè ɡù  wèi hé jiě tuō  ɡuānɡ mù
  是 业   未 合 解 脱。 光 目
wèn yán 
 dì yù zuì bào  qí shì yún hé 
问 言 :   罪 报, 其 事 云 何 
bì zǐ dā yán 
 zuì kǔ zhī shì  bù rěn chēnɡ
   言 : 罪 苦 之 事, 不 忍 称 
shuō 
 bǎi qiān suì zhōnɡ  zú bái nán jìnɡ  ɡuānɡ
说, 百 千 岁 中, 卒 白 难 竟。 光 
mù wén yǐ 
 tí lèi háo qì ér bái kōnɡ jiè 
 闻 已   泪 号 泣  白 空 界 :
yuàn wǒ zhī mǔ 
 yǒnɡ tuō dì yù  bì shí sān
愿 我 之 母  永 脱 地    十 三 
suì 
 ɡènɡ wú zhònɡ zuì  jí lì è dào  shí
岁 ,更 无 重 罪, 及   道。 十 
fān
ɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ  tīnɡ wǒ wèi mǔ suǒ
方 诸 佛   愍 我  听 我 为 母 所 
fā 
ɡuǎnɡ dà shì yuàn  ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān
发 广 大 誓 愿。 若 得   永 离 三 
tú jí sī xià jiàn 
 nǎi zhì nǚ rén zhī shēn yǒnɡ
途 及 斯 下 贱, 乃 至 女 人 之 身 永 
jié bú shòu zhě 
 yuàn wǒ zì jīn rì hòu  duì
劫 不 受 者。 愿 我  今 日 后, 对 
qīn
ɡ jìnɡ lián huā mù rú lái xiànɡ qián  què hòu bǎi
清 净 莲 华 目  来 像 前, 却 后 百 
qiān wàn yì jié zhōn
ɡ  yīnɡ yǒu shì jiè  suǒ yǒu
千 万 亿 劫 中, 应 有 世 界 ,所 有 
dì yù jí sān è
 dào zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ  shì
地 狱 及 三 恶 道 诸 罪 苦 众 生, 誓 
yuàn jiù bá 
 lìnɡ lí dì yù è qù  chù shenɡ
愿 救 拔  令 离      畜 生 
è
 ɡuǐ děnɡ  rú shì zuì bào děnɡ rén  jìn chénɡ
饿 鬼 等, 如 是 罪 报 等 人, 尽 成 
fó jìn
ɡ  wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ júe  fā shì
 竟, 我 然 后 方 成 正 觉。 发 誓 
yuàn yǐ 
 jù wén qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái ér
愿 已   闻 清 净 莲 华 目  来 而
ɡào zhī yuē  ɡuānɡ mù  rǔ dà cí mǐn  shàn
告 之 曰 : 光 目     愍, 善 
nén
ɡ wèi mǔ fā rú shì dà yuàn  wú ɡuān rǔ mǔ
能 为 母   是 大 愿。 吾 观 汝 
shí sān suì bì 
 shě cǐ bào yǐ  shēnɡ wéi fàn
十 三 岁 毕  舍 此 报 已  生 为 梵 
zhì 
 shòu nián bǎi suì  ɡuò shì bào hòu  dānɡ
志 , 寿 年 百 岁。 过 是 报 后 ,当 
shēn
ɡ wú yōu ɡuó tǔ  shòu mìnɡ bù kě jì jié 
生 无 忧 国 土  寿 命 不   劫 。
hòu chén
ɡ fó ɡuǒ ɡuǎnɡ duó rén tiān shù rú hénɡ hé shā
后 成 佛 果, 广 度 人 天, 数 如 恒 河 沙 。 
fó 
ɡào dìnɡ zì zài wánɡ  ěr shí luó hàn fú dù
 告 定 自 在 王 :  时 罗 汉 福 
ɡuānɡ mù zhě  jí wú jìn yì pú sà shì  ɡuānɡ
光 目 者, 即  尽 意   是。 光 
mù mǔ zhě 
 jí xiè tuō pú sà shì  ɡuānɡ mù
  者, 即 解 脱 菩  是, 光 目
nǚ zhě jí dì zàn
ɡ pú sà shì  ɡuò qù jiǔ yuǎn
 者 即  藏 菩  是。 过 去 久 远 
jié zhōn
ɡ  rú shì cí mǐn  fā hénɡ hé shā yuàn
劫 中, 如 是 慈 愍, 发 恒 河 沙 愿 
 ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ  wèi lái shì zhōnɡ  ruò yǒu
 广 度 众 生。 未 来 世 中, 若 有 
nán zǐ nǚ rén 
 bù xínɡ shàn zhě xínɡ è zhě 
男 子女 人, 不 行 善 者 行 恶 者,
nǎi zhì bú xìn yīn 
ɡuǒ zhě  xié yín wànɡ yǔ zhě
乃 至 不 信 因 果 者, 邪 淫 妄 语 者 
 liǎnɡ shé è kǒu zhě  huǐ bànɡ dà chénɡ zhě 
 两 舌 恶 口 者, 毁 谤 大 乘 者,
rú shì zhū yè zhòn
ɡ shēnɡ  bì duò è qù  ruò
 是 诸 业 众 生, 必 堕 恶   若 
yù shàn zhī shí 
 quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān  ɡ
 善 知 识, 劝 令 一 弹 指 间 ,归 
yī dì zàn
ɡ pú sà  shì zhū zhònɡ shēnɡ  jí dé
  藏 菩   是 诸 众 生, 即 
jiě tuō sān è
 dào bào  ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ
解 脱 三 恶 道 报。 若 能 志 心 归 敬 
jí zhān lǐ zàn tàn 
 xiānɡ huā yī fu  zhǒnɡ zhǒnɡ
 瞻 礼 赞 叹, 香 华 衣   种 种 
zhēn bǎo 
 huò fù yǐn shí  rú shì fènɡ shì zhě
珍 宝, 或 复 饮 食, 如 是 奉 事 者 
 wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ  chánɡ zài zhū
 未 来 百 千 万 亿 劫 中, 常 在 诸 
tiān shòu shèn
ɡ miào lè。 ruò tiān fú jìn  xià shēnɡ
天 受 胜 妙 乐。 若 天 福 尽, 下 生 
rén jiān 
 yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ  nénɡ
人 间, 犹 百 千 劫 常 为 帝 王, 能 
yì sù mìn
ɡ yīn ɡuǒ běn mò 。 
 宿 命 因 果 本 末 。 
dìn
ɡ zì zài wánɡ  rú shì dì zànɡ pú sà yǒu rú
定 自 在 王 !  是 地 藏 菩  有 如
cǐ bù kě sī yì dà wēi shén lì 
 ɡuǎnɡ lì zhònɡ
      威 神 力  广 利 众 
shēn
ɡ rǔ děnɡ zhū pú sà dānɡ jì shì jīnɡ ɡuǎnɡ xuān liú
生 汝 等 诸 菩  当 记 是 经 广 宣 流 
bù 
 dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán  shì zūn 
  定 自 在 王 白 佛 言 : 世 尊,
yuàn bù yǒu lǜ 
 wǒ děnɡ qiān wàn yì pú sà mó
愿 不 有 虑   等 千 万 亿   
hē sà 
 bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ɡuǎnɡ yǎn shì jīnɡ
    能 承 佛 威 神 广 演 是 经 
 yú yán fú tí lì yì zhònɡ shēnɡ  dìnɡ zì zài
  阎 浮    众 生。 定 自 在 
wán
ɡ pú sà bái shì zūn yǐhé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì
王 菩  白 世 尊 已   掌 恭 敬 作 礼  退。
ěr shí sì fān
ɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ  hé zhǎnɡ
 时 四 方 天 王 俱 从 座 起   掌 
ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán  shì zūn  dì zànɡ pú sà
恭 敬 白 佛 言 : 世 尊, 地 藏 菩 
yú jiǔ yuǎn jié lái 
 fā rú shì dà yuàn  yún
 久 远 劫 来, 发  是 大 愿, 云 
hé zhì jīn yóu dù wèi jué 
 ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì
 至 今 犹 度 未 绝, 更 发 广 大 誓 
yán 
 wéi yuàn shì zūn wèi wǒ děnɡ shuō 。 
言 。唯 愿 世 尊 为 我 等 说 。 
fó 
ɡào sì tiān wánɡ  shàn zāi shàn zāi  wú jīn
 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 ! 吾 今 
wèi rǔ jí wèi lái xiàn zài tiān rén zhòn
ɡ děnɡ  ɡuǎnɡ
为 汝 及 未 来 现 在 天 人 众 等, 广 
lì yì 
ɡù  shuō dì zànɡ pú sà yú suō pó shì
利 益 故  说 地 藏 菩 萨 于 娑 婆 世 
jiè 
 yán fú tí nèi shēnɡ sǐ dào zhōnɡ  cí āi
界 ,阎 浮 提 内 生 死 道 中, 慈 
jiù bá 
 dù tuō yī qiè zuì kǔ zhònɡ shēnɡ fānɡ biàn
救 拔   脱 一 切 罪 苦 众 生 方 便 
zhī shì
 。sì tiān wánɡ yán wéi rán shì zūn 
之 事。 四 天 王 言 : 唯 然 世 尊,
yuàn yào yù wén 
。 
愿 乐 欲 闻 。 
fó 
ɡào sì tiān wánɡ  dì zànɡ pú sà jiǔ yuǎn jié
 告 四 天 王 :  藏 菩  久 远 劫 
lái 
 qì zhì yú jīn  dù tuō zhònɡ shēnɡ  yóu
来 ,迄 至 于 今, 度 脱 众 生, 犹 
wèi bì yuàn 
 cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 
未 毕 愿, 慈 愍 此 世 罪 苦 众 生。
fù 
ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ  yīn màn bú duàn
 观 未 来 无 量 劫 中, 因 蔓 不 断 
 yǐ shì zhī ɡù  yòu fā zhònɡ yuàn  
  是 之 故  又 发 重 愿。

rú shì pú sà yú suō pó shì jiè  yán fú tí zhōnɡ 
如 是 菩 萨 于 娑 婆 世 界, 阎 浮 提 中 ,
bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn 
 ér wèi jiào huà  sì
百 千 万 亿 方 便, 而 为 教 化。 四
tiān wánɡ 
 dì zànɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě 
天 王, 地 藏 菩 萨 若 遇 杀 生 者,
shuō sù yānɡ duǎn mìnɡ bào 
 ruò yù qiè dào zhě 
说 宿 殃 短 命 报。 若 遇 窃 盗 者,
shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào 
 ruò yù xié yín zhě 
说 贫 穷 苦 楚 报。 若 遇 邪 淫 者,
shuō què ɡē yuān yānɡ bào 
 ruò yù è kǒu zhě 
说 雀 鸽 鸳 鸯 报。 若 遇 恶 口 者,
shuō juàn shǔ dòu zhēng bào 
 ruò yù huǐ bànɡ zhě 
说 眷 属 斗 诤 报。 若 遇 毁 谤 者,
shuō wú shé chuānɡ kǒu bào 
 ruò yù chēn huì zhě 
说 无 舌 疮 口 报。 若 遇 嗔 恚 者,
shuō chǒu lòu lónɡ cán bào 
 ruò yù qiān lìn zhě 
说 丑 陋 癃 残 报。 若 遇 悭 吝 者,
shuō suǒ qiú wéi yuàn bào 
 ruò yù yǐn shí wú dù
说 所 求 违 愿 报。 若 遇 饮 食 无 度
zhě 
 shuō jī kě yān bìnɡ bào  ruò yù tián liè
者 ,说 饥 渴 咽 病 报。 若 遇 畋 猎 
zì qínɡ zhě 
 shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào  ruò yù
恣 情 者, 说 惊 狂 丧 命 报。 若 遇
bèi nì fù mǔ zhě 
 shuō tiān dì zāi shā bào 
悖 逆父 母 者, 说 天 地 灾 杀 报 。
ruò yù shāo shān lín mù zhě 
 shuō kuánɡ mí qǔ sǐ
若 遇 烧 山 林 木 者, 说 狂 迷 取 死
bào 
 ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě  shuō
报 。若 遇 前 后 父 母 恶 毒 者, 说 
fǎn shēnɡ biān tà xiàn shòu bào 
 ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ
返 生 鞭 挞 现 受 报。 若 遇 网 捕 生 
chú zhě 
 shuō ɡǔ ròu fēn lí bào  ruò yù huǐ
雏 者, 说 骨 肉 分 离 报。 若 遇 毁 
bànɡ sān bǎo zhě 
 shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào  ruò
谤 三 宝 者, 说 盲 聋 喑 哑 报。 若 
yù qīnɡ fǎ màn jiāo zhě 
 shuō yǒnɡ chù è dào bào
遇 轻 法 慢 教 者, 说 永 处 恶 道 报 
 ruò yù pò yònɡ chánɡ zhù zhě  shuō yì jié lún
。 若 遇 破 用 常 住 者, 说 亿 劫 轮 
huí dì yù bào 
 ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě 
回 地 狱 报。 若 遇 污 梵 诬 僧 者,
shuō yǒnɡ zài chù shenɡ bào 
 ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó
说 永 在 畜 生 报。 若 遇 汤 火 斩 斫 
shānɡ shēnɡ zhě 
 shuō lún huí dì chánɡ bào  ruò yù
伤 生 者, 说 轮 回 递 偿 报。 若 遇
pò jiè fàn zhāi zhě 
 shuō qín shòu jī è bào 
破 戒 犯 斋 者, 说 禽 兽 饥 饿 报 。
ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě 
 shuō suǒ qiú quē jué
若 遇 非 理 毁 用 者, 说 所 求 阙 绝 
bào 
 ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě  shuō bēi shǐ
报 。若 遇 吾 我 贡 高 者, 说 卑 使 
xià jiàn bào 
 ruò yù liǎnɡ shé dǒu luàn zhě  shuō
下 贱 报。 若 遇 两 舌 斗 乱 者 ,说 
wú shé bǎi shé bào 
 ruò yù xié jiàn zhě  shuō
无 舌 百 舌 报。 若 遇 邪 见 者, 说 
biān dì shòu shēnɡ bào 
 rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ
边 地 受 生 报。 如 是 等 阎 浮 提 众 
shēnɡ 
 shēn kǒu yì yè  è xí jié ɡuǒ  bǎi
生, 身 口 意 业 , 恶 习 结 果, 百 
qiān bào yìnɡ 
jīn cū luè shuō  rú shì děnɡ yán
千 报 应, 今 粗 略 说。 如 是 等 阎 
fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié 
 dì zànɡ pú sà
浮 提 众 生 业 感 差 别, 地 藏 菩 萨
bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 
 shì zhū zhònɡ shēnɡ
百 千 方 便 而 教 化 之。 是 诸 众 生 
 xiān shòu rú shì děnɡ bào  hòu duò dì yù 
, 先 受 如 是 等 报, 后 堕 地 狱 ,
dònɡ jīnɡ jié shù 
 wú yǒu chū qī  shì ɡù rǔ
动 经 劫 数, 无 有 出 期 。 是 故 汝
děnɡ hù rén hù ɡuó
 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè mí
等 护 人 护 国, 无 令 是 诸 众 业 迷
huò zhònɡ shēnɡ
。 
惑 众 生 。 
sì tiān wánɡ wén yǐ 
 tì lèi bēi tàn hé zhǎnɡ ér tuì
四 天 王 闻 已 , 涕 泪 悲 叹 合 掌 而 退。 
         

   
     
如来慈愍,转大法-轮,婆罗门女救慈亲,觉华度迷津,摩耶夫人,请问地藏因

           
南无冥阳救苦大愿地藏王菩萨(三称)

dì yù mínɡ hào pǐn dì wǔ

地狱名号品第五


ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà bái dì zànɡ pú sà
尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 白 地 藏 菩 萨
yán 
 rén zhě yuàn wèi tiān lónɡ sì zhònɡ jí wèi
言 : 仁 者, 愿 为 天 龙 四 众, 及 未 
lái xiàn zài yī qiè zhònɡ shēnɡ
 shuō suō pó shì jiè 
来 现 在 一 切 众 生, 说 娑 婆 世 界,
jí yán fú tí zuì kǔ zhònɡ shēnɡ
 suǒ shòu bào chù 
及 阎 浮 提 罪 苦 众 生, 所 受 报 处,
dì yù mínɡ hào
 jí è bào děnɡ shì  shǐ wèi lái
地 狱 名 号, 及 恶 报 等 事, 使 未 来 
shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ
 zhī shì ɡuǒ bào 
世 末 法 众 生, 知 是 果 报 。
dì zànɡ dā yán 
 rén zhě wǒ jīn chénɡ fó wēi shén
地 藏 答 言 : 仁 者, 我 今 承 佛 威 神 
 jí dà shì zhī lì luè shuō dì yù mínɡ hào 
, 及 大 士 之 力, 略 说 地 狱 名 号,
jí zuì bào è
 bào zhī shì 
及 罪 报 恶 报 之 事 。
rén zhě
 yán fú tí dōnɡ fānɡ yǒu shān  hào yuē tiě
仁 者, 阎 浮 提 东 方 有 山, 号 曰 铁 
wéi
 qí shān hēi suì wú rì yuè ɡuānɡ 
围, 其 山 黑 邃, 无 日 月 光。
yǒu dà dì yù
 hào jí wú jiàn yòu yǒu dì yù
有 大 地 狱, 号 极 无 间, 又 有 地 狱
 mínɡ dà ā bí  fù yǒu dì yù mínɡ yuē sì
, 名 大 阿 鼻 。 复 有 地 狱 ,名 曰 四
jiǎo 
 fù yǒu dì yù mínɡ yuē fēi dāo  fù yǒu
角 ; 复 有 地 狱, 名 曰 飞 刀 ; 复 有 
dì yù
 mínɡ yuē huǒ jiàn  fù yǒu dì yù  mínɡ
地 狱, 名 曰 火 箭 ; 复 有 地 狱, 名 
yuē jiá shān 
 fù yǒu dì yù mínɡ yuē tōnɡ qiānɡ 
曰 夹 山 ; 复 有 地 狱, 名 曰 通 枪 ;
fù yǒu dì yù
 mínɡ yuē tiě chē  fù yǒu dì yù
复 有 地 狱, 名 曰 铁 车 ; 复 有 地 狱
 mínɡ yuē tiě chuánɡ  fù yǒu dì yù  mínɡ yuē tiě
, 名 曰 铁 床 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 
niú 
 fù yǒu dì yù mínɡ yuē tiě yī  fù yǒu
牛 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 衣 ; 复 有 
dì yù
 mínɡ yuē qiān rèn  fù yǒu dì yù  mínɡ
地 狱, 名 曰 千 刃 ; 复 有 地 狱, 名 
yuē tiě lǘ 
 fù yǒu dì yù mínɡ yuē yánɡ tónɡ 
曰 铁 驴 ; 复 有 地 狱, 名 曰 烊 铜 ;
fù yǒu dì yù
 mínɡ yuē bào zhù  fù yǒu dì yù
复 有 地 狱, 名 曰 抱 柱 ; 复 有 地 狱
 mínɡ yuē liú huǒ  fù yǒu dì yù mínɡ yuē ɡēnɡ
, 名 曰 流 火 ; 复 有 地 狱, 名 曰 耕 
shé 
 fù yǒu dì yù mínɡ yuē cuò shǒu  fù yǒu
舌 ; 复 有 地 狱, 名 曰 剉 首 ; 复 有 
dì yù
 mínɡ yuē shāo jiǎo  fù yǒu dì yù mínɡ
地 狱, 名 曰 烧 脚 ; 复 有 地 狱, 名 
yuē dàn yǎn 
 fù yǒu dì yù mínɡ yuē tiě wán 
曰 啖 眼 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 丸 ;
fù yǒu dì yù
 mínɡ yuē zhēnɡ lùn  fù yǒu dì yù
复 有 地 狱, 名 曰 诤 论 ; 复 有 地 狱
 mínɡ yuē tiě fū  fù yǒu dì yù mínɡ yuē duō chēn 
, 名 曰 铁 呋 ; 复 有 地 狱, 名 曰 多 嗔 。
dì zànɡ bái yán 
 rén zhě tiě wéi zhī nèi yǒu
地 藏 白 言 : 仁 者, 铁 围 之 内, 有 
rú shì děnɡ dì yù
 qí shù wú xiàn 
如 是 等 地 狱, 其 数 无 限 。
ɡènɡ yǒu jiào huɑn dì yù
 bá shé dì yù  fèn niào
更 有 叫 唤 地 狱, 拔 舌 地 狱, 粪 尿 
dì yù
 tónɡ suǒ dì yù huǒ xiànɡ dì yù  huǒ
地 狱, 铜 锁 地 狱, 火 象 地 狱, 火 
ɡǒu dì yù
 huǒ mǎ dì yù huǒ niú dì yù 
狗 地 狱, 火 马 地 狱, 火 牛 地 狱 ,
huǒ shān dì yù
 huǒ shí dì yù huǒ chuánɡ dì yù 
火 山 地 狱, 火 石 地 狱, 火 床 地 狱 ,
huǒ liánɡ dì yù
 huǒ yīnɡ dì yù jù yá dì
火 梁 地 狱, 火 鹰 地 狱, 锯 牙 地
 bāo pí dì yù yǐn xǐe dì yù shāo shǒu
狱, 剥 皮 地 狱, 饮 血 地 狱, 烧 手 
dì yù
 shāo jiǎo dì yù dào cì dì yù  huǒ
地 狱, 烧 脚 地 狱 ,倒 刺 地 狱, 火 
wū dì yù
 tiě wū dì yù huǒ lánɡ dì yù 
屋 地 狱, 铁 屋 地 狱, 火 狼 地 狱 。
rú shì děnɡ dì yù 

如 是 等 地 狱 。
qí zhōnɡ ɡè ɡè fù yǒu zhū xiǎo dì yù 
 huò yī 
其 中 各 各 复 有 诸 小 地 狱, 或 一 、
huò èr 
 huò sān  huò sì  nǎi zhì bǎi qiān 
或 二 、 或 三 、 或 四、 乃 至 百 千 ,
qí zhōnɡ mínɡ hào
, ɡè ɡè bù tónɡ 
其 中 名 号, 各 各 不 同 。
dì zànɡ pú sà ɡào pǔ xián pú sà yán 
 rén zhě 
地 藏 菩 萨 告 普 贤 菩 萨 言 : 仁 者,
cǐ zhě jiē shì nán yán fú tí xíng è
 zhònɡ shēnɡ yè
此 者 皆 是 南 阎 浮 提 行 恶 众 生, 业
ɡǎn rú shì 
 yè lì shèn dà nénɡ dí xū mí 
感 如 是。 业 力 甚 大, 能 敌 须 弥 ,
nénɡ shēn jù hǎi
 nénɡ zhànɡ shènɡ dào  shì ɡù zhònɡ shēnɡ
能 深 巨 海 ,能 障 圣 道。 是 故 众 生 
mò qīnɡ xiǎo è
 yǐ wéi wú zuì  sǐ hòu yǒu bào 
莫 轻 小 恶, 以 为 无 罪, 死 后 有 报,
xiān háo shòu zhī 
 fù zǐ zhì qīn qí lù ɡè
纤 毫 受 之。 父 子 至 亲, 歧 路 各
bié
 zònɡ rán xiānɡ fénɡ wú kěn dài shòu  wǒ jīn
别, 纵 然 相 逢, 无 肯 代 受。 我 今 
chénɡ fó wēi lì
 luè shuō dì yù zuì bào zhī shì 
承 佛 威 力, 略 说 地 狱 罪 报 之 事,
wéi yuàn rén zhě zàn tīnɡ shì yán 

唯 愿 仁 者 暂 听 是 言 。
pǔ xián dā yán 
 wú yǐ jiǔ zhī sān è dào bào 
普 贤 答 言 : 吾 已 久 知 三 恶 道 报,
wànɡ rén zhě shuō
 lìnɡ hòu shì mò fǎ yī qiè è xínɡ
望 仁 者 说, 令 后 世 末 法 一 切 恶 行 
zhònɡ shēnɡ
 wén rén zhě shuō shǐ lìnɡ ɡuī fó 
众 生, 闻 仁 者 说, 使 令 归 佛 。
dì zànɡ bái yán 
rén zhě dì yù zuì bào qí shì rú shì
地 藏 白 言 : 仁 者, 地 狱 罪 报, 其 事 如 是。
huò yǒu dì yù
 qǔ zuì rén shé shǐ niú ɡēnɡ zhī 
或 有 地 狱, 取 罪 人 舌, 使 牛 耕 之 。
huò yǒu dì yù qǔ zuì rén xīn
 yè chā shí zhī 
或 有 地 狱 取 罪 人 心, 夜 叉 食 之 。
huò yǒu dì yù
 huò tānɡ shènɡ fèi zhǔ zuì rén
或 有 地 狱, 镬 汤 盛 沸, 煮 罪 人 
shēn 
 huò yǒu dì yù chì shāo tónɡ zhù  shǐ zuì
身。 或 有 地 狱, 赤 烧 铜 柱, 使 罪 
rén bào 
 huò yǒu dì yù shǐ zhū huǒ shāo chèn
人 抱。 或 有 地 狱 ,使 诸 火 烧, 趁 
jí zuì rén 
 huò yǒu dì yù yī xiànɡ hán bīnɡ 
及 罪 人。 或 有 地 狱, 一 向 寒 冰 。
huò yǒu dì yù
 wú xiàn fèn niào  huò yǒu dì yù 
或 有 地 狱, 无 限 粪 尿。 或 有 地 狱 ,
chún fēi jí lí 
 huò yǒu dì yù duō cuán huǒ
纯 飞 钑 鑗 。 或 有 地 狱, 多 攒 火 
qiānɡ 
 huò yǒu dì yù wéi zhuànɡ xiōnɡ bèi  huò yǒu
枪。 或 有 地 狱, 唯 撞 胸 背。 或 有 
dì yù
 dàn shāo shǒu zú  huò yǒu dì yù  pán
地 狱, 但 烧 手 足 。 或 有 地 狱, 盘 
jiǎo tiě shé 
 huò yǒu dì yù qū zhú tiě ɡǒu 
缴 铁 蛇。 或 有 地 狱, 驱 逐 铁 狗 。
huò yǒu dì yù
 jìn jià tiě luó 
或 有 地 狱, 尽 驾 铁 骡 。
rén zhě
 rú shì děnɡ bào, ɡè ɡè yù zhōnɡ  yǒu
仁 者, 如 是 等 报, 各 各 狱 中, 有 
bǎi qiān zhǒnɡ yè dào zhī qì
 wú fēi shì tónɡ shì tiě 
百 千 种 业 道 之 器, 无 非 是 铜 是 铁,
shì shí shì huǒ
 cǐ sì zhǒnɡ wù zhònɡ yè xínɡ
是 石 是 火, 此 四 种 物, 众 业 行 
ɡǎn 
 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì bào děnɡ shì yī yī
感。 若 广 说 地 狱 罪 报 等 事, 一 一
yù zhōnɡ
, ɡènɡ yǒu bǎi qiān zhǒnɡ kǔ chǔ hé kuànɡ duō
狱 中, 更 有 百 千 种 苦 楚, 何 况 多 
yù 
 wǒ jīn chénɡ fó wēi shén jí rén zhě wèn luè
狱 。 我 今 承 佛 威 神 及 仁 者 问, 略 
shuō rú shì 
 ruò ɡuǎnɡ jiě shuō qiónɡ jié bú jìn 
说 如 是。 若 广 解 说, 穷 劫 不 尽 。

 

rú lái zàn tàn pǐn dì liù

如来赞叹品第六

ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ  biàn zhào bǎi
尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百 
qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 
 chū dà
千 万 亿 恒 河沙 等 诸 佛 世 界。 出 大
yīn shēnɡ
 pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà
音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨
mó hē sà
 jí tiān  lónɡ 、 ɡuǐ  shén  rén 
摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、
fēi rén děnɡ 
 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì
非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地
zànɡ pú sà mó hē sà
 yú shí fānɡ shì jiè xiàn
藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现 
dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì 
 jiù hù
大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护
yī qiè zuì kǔ zhī shì 
 wú miè dù hòu  rǔ děnɡ
一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等 
zhū pú sà dà shì
 jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ
诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广 
zuò fānɡ biàn
 wèi hù shì jīnɡ lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ
作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生 
zhènɡ niè pán lè 

证 涅 槃 乐 。
shuō shì yǔ yǐ
 huì zhōnɡ yǒu yī pú sà  mínɡ yuē
说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名  曰 
pǔ ɡuǎnɡ
 hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán  jīn jiàn
普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见 
shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà
 yǒu rú shì bù kě
世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可
sī yì dà wēi shén dé
 wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái
思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来 
shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ
 xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì
世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益
rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì
 shǐ zhū tiān lónɡ bá bù 
人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,
jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ
 dǐnɡ shòu fó yǔ 
及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。
ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ 

尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :
dì tīnɡ dì tīnɡ 
 wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú
谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩
sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 

萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。
pǔ ɡuǎnɡ bái yán 
 wéi rán  shì zūn yuàn yào yù wén 
普 广 白 言 :唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。
fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà 
 wèi lái shì zhōnɡ  ruò yǒu
佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有 
shàn nán zǐ 
 shàn nǚ rén wén shì dì zànɡ pú sà
善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨
mó hē sà mínɡ zhě
 huò hé zhǎnɡ zhě  zàn tàn zhě
摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者 
 zuò lǐ zhě  liàn mù zhě shì rén chāo yuè sān
、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三 
shí jié zuì 

十 劫 罪 。
pǔ ɡuǎnɡ
 ruò yǒu shàn nán zǐ  shàn nǚ rén huò
普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或 
cǎi huà xínɡ xiànɡ
 huò tǔ shí jiāo qī  jīn yín tónɡ
彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜 
tiě 
 zuò cǐ pú sà yī zhān yī lǐ zhě  shì
铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是 
rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān 
 yǒnɡ bú duò yú
人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于
è
 dào  jiǎ rú tiān fú jìn ɡù  xià shēnɡ rén jiān 
恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,
yóu wéi ɡuó wánɡ
 bù shī dà lì 
犹 为 国 王 ,不 失 大 利 。
ruò yǒu nǚ rén
 yàn nǚ rén shēn jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ
若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养 
dì zànɡ pú sà huà xiànɡ
 jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě
地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁 
děnɡ xiànɡ
 rú shì rì rì bú tuì chánɡ yǐ huā xiānɡ
等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香 
 yǐn shí  yī fu  zēnɡ cǎi  chuánɡ fān  qián
、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱 
 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ  shì shàn nǚ rén  jìn cǐ
、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此
yī bào nǚ shēn
 bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu
一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有 
nǚ rén shì jiè
 hé kuànɡ fù shòu  chú fēi cí yuàn
女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿 
lì ɡù
 yào shòu nǚ shēn dù tuō zhònɡ shēnɡ chénɡ
力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承 
sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù
 jí ɡōnɡ dé lì bǎi
斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百 
qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 

千 万 劫 不 受 女 身 。
fù cì pǔ ɡuǎnɡ 
 ruò yǒu nǚ rén yàn shì chǒu lòu
复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋 
 duō jí bìnɡ zhě dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián zhì
, 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志 
xīn zhān lǐ
 shí qǐnɡ zhī jiān  shì rén qiān wàn jié
心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫 
zhōnɡ
 suǒ shòu shēnɡ shēn xiànɡ mào yuán mǎn  shì chǒu
中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑 
lòu nǚ rén
 rú bú yàn nǚ shēn jí bǎi qiān wàn
陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万 
yì shēnɡ zhōnɡ
 chánɡ wéi wánɡ nǚ nǎi jí wánɡ fēi 
亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,
zǎi fǔ dà xìnɡ
 dà zhǎnɡ zhě nǚ duān zhènɡ shòu shēnɡ
宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生 
 zhū xiànɡ yuán mǎn  yóu zhì xīn ɡù  zhān lǐ dì
, 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地
zànɡ pú sà 
 huò fú rú shì 
藏 菩 萨, 获 福 如 是 。
fù cì pǔ ɡuǎnɡ 
 ruò yǒu shàn nán zǐ  shàn nǚ rén
复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人 
 nénɡ duì pú sà xiànɡ qián zuò zhū jì yuè 
, 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及
ɡē yǒnɡ zàn tàn
 xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ  nǎi zhì quàn yú
歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于
yī rén duō rén 
 rú shì děnɡ bèi xiàn zài shì zhōnɡ
一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中 
jí wèi lái shì
 chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi
及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫 
 bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr  hé kuànɡ qīn
护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲 
shòu zhū hènɡ 

受 诸 横 。
fù cì pǔ ɡuǎnɡ 
 wèi lái shì zhōnɡ ruò yǒu è rén
复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人 
jí è
 shén è ɡuǐ jiàn yǒu shàn nán zǐ  shàn nǚ
及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女
rén
, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà
人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨
xínɡ xiànɡ
 huò wànɡ shēnɡ jī huǐ bànɡ wú ɡōnɡ dé jí
形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及
lì yì shì
 huò lù chǐ xiào huò bèi miàn fēi 
利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,
huò quàn rén ɡònɡ fēi
 huò yī rén fēi  huò duō rén
或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人 
fēi
 nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě  rú shì zhī
非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之 
rén
 xián jié qiān fó miè dù jī huǐ zhī bào 
人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,
shànɡ zài ā
 bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié
尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫 
 fānɡ shòu è ɡuǐ  yòu jīnɡ qiān jié fù shòu
已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受 
chù shenɡ 
 yòu jīnɡ qiān jié fānɡ dé rén shēn  zònɡ
畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵 
shòu rén shēn
 pín qiónɡ xià jiàn zhū ɡēn bú jù 
受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,
duō bèi è
 yè lái jié qí xīn  bù jiǔ zhī jiān 
多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,
fù duò è
 dào  shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ  jī huǐ tā rén
复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人 
ɡònɡ yǎnɡ
 shànɡ huò cǐ bào hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn
供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见 
huǐ miè 

毁 灭 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ  ruò wèi lái shì yǒu nán zǐ nǚ
复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女
rén
 jiǔ chù chuánɡ zhěn qiú shēnɡ qiú sǐ liǎo bú
人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不
kě dé 
 huò yè mènɡ è ɡuǐ nǎi jí jiā qīn 
可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、
huò yóu xiǎn dào 
 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 
或 游 险 道 、或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。
rì yuè suì shēn
 zhuǎn fù wānɡ zhài  mián zhōnɡ jiào
日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫 
 cǎn qī bú lè zhě  cǐ jiē shì yè dào lùn
苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论 
duì
 wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ huò nán shě shòu  huò bú
对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不
dé yù
 nán nǚ sú yǎn bú biàn shì shì 
得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。
dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián
, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú
但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读
cǐ jīnɡ yī biàn 
 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù 
此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,
huò yī fu 
 bǎo bèi zhuānɡ yuán  shě zhái duì
或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对 
bìnɡ rén qián
, ɡāo shēnɡ chànɡ yán  wǒ mǒu jiǎ děnɡ 
病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,
wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù
 huò
为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物, 或 
ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 
 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ  huò
供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、或 
zào tǎ sì 
 huò rán yóu dēnɡ  huò shī chánɡ zhù 
造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。
rú shì sān bái bìnɡ rén
 qiǎn lìnɡ wén zhī 
如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。
jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn
 zhì qì jìn zhě nǎi zhì
假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至 
yī rì 
 èr rì  sān rì  sì rì zhì qí rì
一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日
yǐ lái 
 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ  shì
以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是 
rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 
 sù yānɡ zhònɡ zuì zhì yú wǔ
人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五
wú jiàn zuì
 yǒnɡ dé jiě tuō suǒ shòu shēnɡ chù 
无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,
chánɡ zhī sù mìnɡ 
 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì
常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自
shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 
 huò zì sù huà pú sà
书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨
xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 
 suǒ shòu ɡuǒ bào 
形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,
bì huò dà lì 

必 获 大 利 。
shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ
 ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ 
是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,
nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ
 huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 
乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。
rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn
 quàn shì děnɡ rén qín xīn
汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心 
mò tuì
 nénɡ dé wèi lái  xiàn zài qiān wàn yì bú
莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不
kě sī yì ɡōnɡ dé 

可 思 议 功 德 。
fù cì pǔ ɡuǎnɡ 
 ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ 
复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,
huò mènɡ huò mèi
 jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ 
或 梦 或 寐 ,见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,
huò bēi 
 huò tí  huò chóu  huò tàn  huò kǒnɡ
或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐 
 huò bù  cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān
、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千 
shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 
 nán nǚ dì mèi  fū qī juàn
生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷 
shǔ
 zài yú è  wèi dé chū lí  wú chù
属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处 
xī wànɡ fú lì jiù bá
 dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu 
希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,
shǐ zuò fānɡ biàn
 yuàn lí è dào 
使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。
pǔ ɡuǎnɡ
 rǔ yǐ shén lì qiǎn shì juàn shǔ lìnɡ
普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令 
duì zhū fó pú sà xiànɡ qián
 zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ
对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经 
 huò qǐnɡ rén dú qí shù sān biàn huò qí biàn 
, 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。
rú shì è
 dào juàn shǔ jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù 
如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,
dānɡ dé jiě tuō
 nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ yǒnɡ bú
当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不
fù jiàn 

复 见 。
fù cì pǔ ɡuǎnɡ 
 ruò wèi lái shì yǒu zhū xià jiàn
复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱 
děnɡ rén
 huò nú huò bì nǎi zhì zhū bú zì yóu
等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由 
zhī rén
 jué zhī sù yè yào chàn huǐ zhě  zhì
之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志 
xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ
 nǎi zhì yī qī
心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七
rì zhōnɡ
 niàn pú sà mínɡ kě mǎn wàn biàn  rú
日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如
shì děnɡ rén
 jìn cǐ bào hòu qiān wàn shēnɡ zhōnɡ 
是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,
chánɡ shēnɡ zūn ɡuì
, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 
常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。
fù cì pǔ ɡuǎnɡ 
 ruò wèi lái shì zhōnɡ  yán fú tí
复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提
nèi
 chà lì  pó luó mén  zhǎnɡ zhě  jū shì
内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士 
 yī qiè rén děnɡ jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú  yǒu xīn
、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新 
chǎn zhě
 huò nán huò nǚ qí rì zhī zhōnɡ zǎo
产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早 
yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn
, ɡènɡ wèi niàn
与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念 
pú sà mínɡ
 kě mǎn wàn biàn  shì xīn shēnɡ zǐ 
菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,
huò nán huò nǚ
 sù yǒu yānɡ bào biàn dé jiě tuō
或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱 
 ān lè yì yǎnɡ shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ  ruò shì chénɡ
, 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承 
fú shēnɡ zhě
 zhuǎn zēnɡ ān lè jí yǔ shòu mìnɡ 
福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。
fù cì pǔ ɡuǎnɡ 
 ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ yú yuè
复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月 
yī rì 
 bá rì  shí sì rì  shí wǔ rì 
一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、
shí bá rì 
 èr shí sān  èr shí sì  èr shí
十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十 
bā 
 èr shí jiǔ rì  nǎi zhì sān shí rì  shì
八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是 
zhū rì děnɡ
 zhū zuì jié jí dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 
诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。
nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ
 jǔ zhǐ dònɡ niàn wú bú
南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不
shì yè
 wú bú shì zuì hé kuànɡ zì qínɡ shā hài
是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害 
 qiè dào  xié yín  wànɡ yǔ  bǎi qiān zuì zhuànɡ
、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状 
 nénɡ yú shì shí zhāi rì duì fó pú sàzhū xián
。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤 
shènɡ xiànɡ qián
 dú shì jīnɡ yī biàn  dōnɡ xī nán běi
圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北 
bǎi yóu xún nèi
 wú zhū zāi nàn 
百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。
dānɡ cǐ jū jiā
 ruò chánɡ ruò yòu xiàn zài wèi lái
当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来 
bǎi qiān suì zhōnɡ
 yǒnɡ lí è qù  nénɡ yú shí zhāi
百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋 
rì měi zhuǎn yī biàn
 xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū
日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸 
hènɡ bìnɡ
 yī shí fēnɡ yì  shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ  dānɡ
横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当 
zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān
知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千 
wàn yì dà wēi shén lì
 lì yì zhī shì 
万 亿 大 威 神 力, 利益 之 事 。
yán fú zhònɡ shēnɡ
 yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 
阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。
shì zhū zhònɡ shēnɡ
 wén pú sà mínɡ  jiàn pú sà xiànɡ
是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像 
 nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì  huò yī jì
, 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈
yī jù zhě
 xiàn zài shū miào ān lè wèi lái zhī
一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之 
shì
 bǎi qiān wàn shēnɡ chánɡ dé duān zhènɡ shēnɡ zūn
世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 ,生 尊 
ɡuì jiā 

贵 家 。

ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn
尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹 
dì zànɡ pú sà yǐ 
 hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán
地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言 
 shì zūn wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú
: 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不
kě sī yì shén lì
 jí dà shì yuàn lì  wèi wèi
可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未 
lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì
, ɡù wèn rú lái wéi
来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯 
rán dǐnɡ shòu 

然 顶 受 。
shì zūn
 dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ shǐ wǒ yún hé liú bù 
世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?
fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ 
 cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ  yī mínɡ dì
佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地
zànɡ běn yuàn 
 yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ yì mínɡ dì
藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地
zànɡ běn shì lì jīnɡ 
 yuán cǐ pú sà jiǔ yuǎn jié
藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫 
lái
 fā dà zhònɡ yuàn lì yì zhònɡ shēnɡ  shì ɡù
来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故
rǔ děnɡ
 yī yuàn liú bù 
汝 等, 依 愿 流 布 。
pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ
 hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 
普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。

 

lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

利益存亡品第七

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán  shì
尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 
zūn
 wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ  jǔ xīn dònɡ niàn
尊, 我 观 是 阎 浮 众 生, 举 心 动 念 
 wú fēi shì zuì  tuō huò shàn lì duō tuì chū
, 无 非 是 罪。 脱 获 善 利, 多 退 初 
xīn 
 ruò yù è yuán niàn niàn zēnɡ yì  shì děnɡ
心。 若 遇 恶 缘, 念 念 增 益 。 是 等 
bèi rén
 rú lǚ ní tú fù yú zhònɡ shí  jiàn
辈 人, 如 履 泥 涂, 负 于 重 石, 渐 
kùn jiàn zhònɡ
 zú bù shēn suì  ruò dé yù zhī shi
困 渐 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 识 
 tì yǔ jiǎn fù huò quán yǔ fù  shì zhī shi
, 替 与 减 负, 或 全 与 负 。 是 知 识 
yǒu dà lì ɡù
 fù xiānɡ fú zhù quàn lìnɡ láo jiǎo
有 大 力 故, 复 相 扶 助, 劝 令 牢 脚 
 ruò dá pínɡ dì xū xǐnɡ è  wú zài jīnɡ lì 
。 若 达 平 地, 须 省 恶 路, 无 再 经 历 。
shì zūn
 xí è zhònɡ shēnɡ cónɡ xiān háo jiān biàn
世 尊, 习 恶 众 生, 从 纤 毫 间, 便 
zhì wú liànɡ 
 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí lín
至 无 量。 是 诸 众 生 有 如 此 习, 临 
mìnɡ zhōnɡ shí
 fù mǔ juàn shǔ yí wéi shè fú 
命 终 时, 父 母 眷 属, 宜 为 设 福 ,
yǐ zī qián lù 
 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 
以 资 前 路 。 或 悬 幡 盖 及 燃 油 灯 。
huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 
 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ
或 转 读 尊 经 、 或 供 养 佛 像 及 诸 圣 
xiànɡ
 nǎi zhì niàn fó pú sà jí pì zhī fó mínɡ
像, 乃 至 念 佛 菩 萨, 及 辟 支 佛 名 
 yī mínɡ yī hào lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn 
字, 一 名 一 号, 历 临 终 人 耳 根,
huò wén zài běn shí 
 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è 
或 闻 在 本 识。 是 诸 众 生 所 造 恶 业
 jì qí ɡǎn ɡuǒ bì duò è qù  yuán shì juàn
, 计 其 感 果, 必 堕 恶 趣 ,缘 是 眷 
shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn 
 rú shì zhònɡ zuì
属 为 临 终 人 修 此 圣 因, 如 是 众 罪 
 xī jiē xiāo miè 
, 悉 皆 消 灭 。
ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu
 qī qí rì nèi 
若 能 更 为 身 死 之 后, 七 七 日 内,
ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn 
 nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è 
广 造 众 善。 能 使 是 诸 众 生 永 离 恶
 dé shēnɡ rén tiān shòu shènɡ miào lè xiàn zài
趣, 得 生 人 天, 受 胜 妙 乐, 现 在 
juàn shǔ
 lì yì wú liànɡ 
眷 属, 利 益 无 量。
shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn
 jí tiān lónɡ bá bù
是 故 我 今 对 佛 世 尊, 及 天 龙 八 部
rén fēi rén děnɡ
 quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ
人 非 人 等 ,劝 于 阎 浮 提 众 生 临 终 
zhī rì
 shèn wù shā hài jí zào è yuán bài
之 日, 慎 勿 杀 害, 及 造 恶 缘, 拜 
jì ɡuǐ shén
 qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 
祭 鬼 神, 求 诸 魍 魉。
hé yǐ ɡù 
 ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì  wú
何 以 故 ? 尔 所 杀 害 乃 至 拜 祭, 无
xiān háo zhī lì
 lì yì wánɡ rén dàn jié zuì yuán
纤 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 结 罪 缘 
 zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ  jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ
, 转 增 深 重。 假 使 来 世 或 现 在 生 
 dé huò shènɡ fēn shēnɡ rén tiān zhōnɡ  yuán shì lín
, 得 获 圣 分, 生 人 天 中。 缘 是 临 
zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è
 yīn yì lìnɡ shì mìnɡ
终 被 诸 眷 属 造 是 恶 因, 亦 令 是 命 
zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn
 wǎn shēnɡ shàn chù  hé kuànɡ
终 人 殃 累 对 辩, 晚 生 善 处。 何 况 
lín mìnɡ zhōnɡ rén
 zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn 
临 命 终 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,
ɡè jù běn yè
 zì shòu è  hé rěn juàn shǔ
各 据 本 业, 自 受 恶 趣, 何忍 眷 属 
ɡènɡ wéi zēnɡ yè 

更 为 增 业 。
pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái
 jué liánɡ sān rì 
譬 如 有 人 从 远 地 来, 绝 粮 三 日 ,
suǒ fù dān wù
 qiánɡ ɡuò bǎi jīn hū yù lín rén
所 负 担 物, 强 过 百 斤, 忽 遇 邻 人 
ɡènɡ fù shǎo wù yǐ shì zhī ɡù zhuǎn fù kùn zhònɡ
, 更 附 少 物, 以 是 之 故, 转 复 困 重。
shì zūn
 wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ  dàn nénɡ yú zhū
世 尊, 我 观 阎 浮 众 生, 但 能 于 诸 
fó jiào zhōnɡ
 nǎi zhì shàn shì yī máo yī dī 
佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,
yī shā yī chén
 rú shì lì yì xī jiē zì dé 
一 沙 一 尘, 如 是 利益, 悉 皆 自 得 。
shuō shì yǔ shí
 huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě mínɡ yuē
说 是 语 时, 会 中 有 一 长 者, 名 曰 
dà biàn
 shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ  huà dù shí
大 辩, 是 长 者 久 证 无 生, 化 度 十 
fānɡ
 xiàn zhǎnɡ zhě shēn hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ wèn dì
方, 现 长 者 身, 合 掌 恭 敬, 问 地
zànɡ pú sà yán 
 dà shì shì nán yán fú tí zhònɡ
藏 菩 萨 言 : 大 士 ,是 南 阎 浮 提 众 
shēnɡ
 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu xiǎo dà juàn shǔ wèi xiū
生, 命 终 之 后, 小 大 眷 属, 为 修 
ɡōnɡ dé
 nǎi zhì shè zhāi zào zhònɡ shàn yīn shì
功 德, 乃 至 设 斋, 造 众 善 因, 是 
mìnɡ zhōnɡ rén
 dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu 
命 终 人, 得 大 利 益 及 解 脱 不 ?
dì zànɡ dā yán 
 zhǎnɡ zhě wǒ jīn wèi wèi lái xiàn
地 藏 答 言 : 长 者, 我 今 为 未 来 现 
zài yī qiè zhònɡ shēnɡ
 chénɡ fó wēi lì  luè shuō shì
在 一 切 众 生, 承 佛 威 力, 略 说 是 
shì 
 zhǎnɡ zhě wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ 
事。 长 者 ,未 来 现 在 诸 众 生 等 ,
lín mìnɡ zhōnɡ rì
 dé wén yī fó mínɡ  yī pú sà
临 命 终 日, 得 闻 一 佛 名 、 一 菩 萨
mínɡ 
 yī pì zhī fó mínɡ bú wèn yǒu zuì wú zuì
名 、 一 辟 支 佛 名, 不 问 有 罪 无 罪 
 xī dé jiě tuō  ruò yǒu nán zǐ nǚ rén  zài
, 悉 得 解 脱。 若 有 男 子 女 人, 在 
shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 
 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu
生 不 修 善 因 多 造 众 罪。 命 终 之 后 
 juàn shǔ xiǎo dà wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì
, 眷 属 小 大, 为 造 福 利 一 切 圣 事 
 qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī liù fēn ɡōnɡ dé
, 七 分 之 中 而 乃 获 一, 六 分 功 德
 shēnɡ zhě zì lì  yǐ shì zhī ɡù wèi lái xiàn
, 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 来 现 
zài shàn nán nǚ děnɡ
 wén jiàn zì xiū  fēn fēn jǐ
在 善 男 女 等, 闻 健 自 修, 分 分 己
huò 
 wú chánɡ dà ɡuǐ bù qī ér dào  mínɡ mínɡ
获。 无 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥 
yóu shén
 wèi zhī zuì fú  qī qí rì nèi  rú
游 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 内, 如
chī rú lónɡ
 huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ  shěn
痴 如 聋, 或 在 诸 司 辩 论 业 果。 审 
dìnɡ zhī hòu
 jù yè shòu shēnɡ  wèi cè zhī jiān 
定 之 后, 据 业 受 生。 未 测 之 间 ,
qiān wàn chóu kǔ
 hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 
千 万 愁 苦 ,何 况 堕 于 诸 恶 趣 等 。
shì mìnɡ zhōnɡ rén
 wèi dé shòu shēnɡ  zài qī qí rì
是 命 终 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日
nèi
 niàn niàn zhī jiān wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ 
内, 念 念 之 间, 望 诸 骨 肉 眷 属,
yǔ zào fú lì jiù bá 
。 ɡuò shì rì hòu  suí yè
与 造 福 力 救 拔 。 过 是 日 后, 随 业
shòu bào 
 ruò shì zuì rén dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ
受 报。 若 是 罪 人, 动 经 千 百 岁 中 
 wú jiě tuō rì  ruò shì wǔ wú jiàn zuì  duò
, 无 解 脱 日 。 若 是 五 无 间 罪, 堕 
dà dì yù
 qiān jié wàn jié yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 
大 地 狱, 千 劫 万 劫, 永 受 众 苦 。
fù cì zhǎnɡ zhě 
 rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ mìnɡ zhōnɡ
复 次 长 者 : 如 是 罪 业 众 生, 命 终 
zhī hòu
 juàn shǔ ɡǔ ròu wèi xiū yínɡ zhāi zī
之 后, 眷 属 骨 肉, 为 修 营 斋, 资
zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ
 jí yínɡ zhāi zhī cì 
助 业 道 未 斋 食 竟, 及 营 斋 之 次 ,
mǐ ɡān cài yè
 bú qì yú dì nǎi zhì zhū shí
米 泔 菜 叶, 不 弃 于 地, 乃 至 诸 食 
wèi xiàn fó sēnɡ
 wù dé xiān shí  rú yǒu wéi shí
未 献 佛 僧 ,勿 得 先 食。 如 有 违 食 
 jí bù jīnɡ qín shì mìnɡ zhōnɡ rén  liǎo bù dé
, 及 不 精 勤, 是 命 终 人, 了 不 得
lì 
 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ  shì mìnɡ
力 。 如 精 勤 护 净 奉 献 佛 僧, 是 命 
zhōnɡ rén
 qī fēn huò yī  shì ɡù zhǎnɡ zhě yán
终 人, 七 分 获 一 。 是 故 长 者, 阎 
fú zhònɡ shēnɡ
 ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ
浮 众 生, 若 能 为 其 父 母 乃 至 眷 属 
 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ  zhì xīn qín
, 命 终 之 后, 设 斋 供 养, 志 心 勤 
kěn 
 rú shì zhī rén cún wánɡ huò lì 
恳。 如 是 之 人, 存 亡 获 利 。
shuō shì yǔ shí
 dāo lì tiān ɡōnɡ yǒu qiān wàn yì
说 是 语 时, 忉 利 天 宫, 有 千 万 亿
nuó yóu tā
 yán fú ɡuǐ shén xī fā wú liànɡ pú tí
那 由 他 阎 浮 鬼 神  ,悉 发 无 量 菩 提
zhī xīn
 dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 
之 心, 大 辩 长 者 作 礼 而 退 。

 地藏经全文(注音版) - 子孙满堂 - zheng101052c子孙满堂的博客
 

地藏经全文(注音版) - 子孙满堂 - zheng101052c子孙满堂的博客
 
  评论这张
 
阅读(63)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017